languriya band bajaye लांगुरिआ बैंड बजाए


CLICK HERE TO SUBSCRIBE my channel


LYRICS OF लांगुरिआ बैंड बजाए 

लांगुरिआ बैंड बजाए हाय खा लइ काले  ने
लांगुरिआ बैंड बजाए हाय खा लइ काले  ने

जब रे जहर मेरी एडिन आयो
घुटवन बंद लगाय  हाय हाय खा लइ काले  ने
लांगुरिआ बैंड बजाए हाय खा लइ काले  ने

जब रे जहर मेरे घुटवन आयो
कमरन [कमर ]बंद लगाय हाय खा लइ काले  ने
लांगुरिआ बैंड बजाए हाय खा लइ काले  ने

जब रे जहर मेरी कमरन  आयो
छतियन  बंद लगाइ हाय खा लइ काले  ने
लांगुरिआ बैंड बजाए हाय खा लइ काले  ने

जब रे जहर मेरी छतियन आयो
गर्दन बंद लगाई हाय खा लइ काले  ने
लांगुरिआ बैंड बजाए हाय खा लइ काले  ने

जब रे जहर मेरी गर्दन आयो
चुटिया  यन बंद लगाइ हाय खा लइ काले  ने
लांगुरिआ बैंड बजाए हाय खा लइ काले  ने